Privacy statement

Raltex verwerkt gegevens van geregistreerde ondernemingen. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een ge'fdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door Raltex behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een stichting. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de ledenadministratie, het innen van contributie, het verzenden van informatie aan leden en/of begunstigers, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting/vereniging op de eigen website, het behandelen van geschillen, het uitoefenen van accountantscontrole, andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van het register, eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door Raltex verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.
Tot slot kan Raltex de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

Raltex bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Indien de registratie beƫindigd wordt, worden de persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beƫindigen verwijderd. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Raltex de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Cookies

Bij bezoek van de website van Raltex wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. Raltex maakt gebruik van cookies om de site constant te kunnen verbeteren of voor statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu.
Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens het eerste bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies opgeslagen. Voor het niet toestaan van cookies, anders dan via de melding op de website, verwijzen wij naar 'Help' in de toolbar van de webbrowser.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Raltex over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot het bestuur via info@raltex.nl. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 25 mei 2018.